Winsken

10-12-2010 - De tiid hâldt gjin skoft: Kryst en âld en nij steane al wer foar de doar. Krekt as elk jier wol Fansels jo wer de gelegenheid jaan om jo kryst- en nijjierspost te ferstjoeren mei in Fryske tekst. In stikmannich foarbylden steane hjirûnder.

Lês it folsleine berjocht