Peaske-aaien

14-04-2009 - Elk jier fervje wy, dat binne myn dochter, ús mem en ik, Peaske-aaien. Dit jier hawwe wy bûten sitten en dat hat yn jierren net kind.

Lês it folsleine berjocht

It Frysk Folksliet

06-04-2009 - It Frysk Folksliet kinne wy by ferskate eveneminten en festiviteiten yn Fryslân hearre. Fryslân wie de earste provinsje mei in eigen folksliet en it liet hat sels in semi-offisjele status. It klinkt bygelyks foarôfgeand oan eltse fuotbalwedstriid fan 'it Hearrenfean'. Ek wurdt it faak songen ta beslút fan in útfiering fan sang, musyk of toniel.

Lês it folsleine berjocht