Kosten

Om sa goed mooglik op jo winsken oanslute te kinnen, meitsje ik graach in offerte op mjitte.

Guon fertalingen freegje om in spesifike oanpak dy't fan ynfloed wêze kin op de kosten, bygelyks lietteksten, haastwurk of teksten út in frjemde taal nei it Frysk. Hjirby is it tige wichtich om maatwurk te leverjen.

Foar oersettingen oant 50 wurden binne de kosten € 12,50. Foar it korrizjearjen fan tekst oant 100 wurden binne de kosten ek € 12,50.

As jo my de tekst maile, meitsje ik in passende offerte foar jo.

Binne jo nijsgjirrich nei wat jo fertaling kostje sil? Nim dan gerêst frijbliuwend kontakt op.