Sinteklaas

27-11-2008 - Op skoalle is it no tige drok. Der is fan alles te dwaan om Sinteklaas hinne fansels. De bern binne ek drok en elts jier wer fernuverje ik my oer bern, ferbyldingskrêft en Sinteklaas.

Lês it folsleine berjocht

Lekker beppe, sûkerbôle!

19-11-2008 - Dat Friezen swietbekken binne is algemien bekend. Men kin dat witte oan ferskate Fryske produkten. Tink bygelyks oan oranjekoek en sûkerbôle.

Lês it folsleine berjocht

Fryslân en it Frysk yn it koart

06-11-2008 - Om in yndruk te jaan fan it ûntstean fan it Frysk en de flagge, hjirûnder in gearfetting fan de histoarje fan Fryslân: koart troch de bocht.

Lês it folsleine berjocht