In twicht

01-08-2010 - ‘Ta gelegenheid fan de ‘Moanne fan it Fryske Boek’ wurdt der in bysûndere gedichtewedstriid útskreaun. Elkenien dy’t foar 30 septimber 24.00 oere in twicht (in twittergedicht) publisearret op syn of har eigen Twitteraccount docht mei foar de sulveren Twicht, dy’t op 2 oktober yn Drachten útrikt wurdt. De ynhâld, foarm en taalkar binne frij’.

Lês it folsleine berjocht