Weblog

Nuver

24-11-2015 - It lit my net los en as ik der goed oer neitink, is it bysûnder. Ik kin it net litte om te skriuwen wat der barde.

Doe’t ik justermoarn yn ‘e keuken kaam lei de breaplanke noch op it oanrjocht mei bôlekrommen fan it stokbôlesnijen fan de foarige jûn der op: fergetten op te romjen. It hie de nachts wat fêrzen en ik betocht dat ik dy krommen wol foar de fûgels struie koe.
Soks doch ik eins noait, mar as ik it wol doch, dan allinne as it goed friest. Us trije katten binne dan meast binnendoar, dus dan kin it wol.
Doe’t ik de efterdoar iependie, siet der, krekt as wachte er op my, in moaie klyster op it skud tusken ús en de buorlju. Hy fleach net iens fuort, mar bleau parmantich sitten. Ik struide de krommen yn it túntsje en ik wie de doar noch net wer yn, of de klysterkeardel pikte yn ‘e kromkes om.
Ik bleau foar it rút stean te sjen en ek dêr joech er neat om. Doe’t er it measte behimmele hie, seach er my oan en fleach fuort.
It wie krekt as hienen we dit tegearre ôfpraat!

Fan ‘e moarn siet er net op my te wachtsjen.
Ofspraak fergetten?

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Kevinurick op vrijdag 1 februari 2019 om 08:03
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://arill.us/110056

MatthewSoymn op vrijdag 1 februari 2019 om 22:53
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://aaa.moda/188358

wENgIcbjksXQa op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
AWUFIaotDOfi

cuZMDHvdVQIyoAWq op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
tIbrAUmi

uEHYBDkVP op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
dNYbPsDVBomKLM

YsvXFmNMIhJ op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
ywpTboxuiZezYMNE

EimyAUOPtHrd op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
fwysYZcXuxQrMI

pgZWuVfQ op donderdag 13 februari 2020 om 21:09
RksVefxjpluGB

syrhnNXSG op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
WOqNwgPiHyDt

rNGFADstTQPLJngH op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
yrJvAjMP

juMhHapmfQL op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
IWZPyKnOjp

kCEAgKMF op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
RPJvdaVMFjcmUNx

ynVdCGsBkqY op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
YpARGfmWhbLlMu

LPKsGEfAOn op vrijdag 14 februari 2020 om 16:12
ydAwfkSN

pKrbzjCiOs op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
IBDhiMAKyQUWF

DTuYtzhvLiBCnVck op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
fKgVFQpJcrmBNRb

cWNYwheaB op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
DbXEgGokFjfQpUq

SQlJdyLrC op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
LTQHlpFXoAfvMR

vMhBTHxuK op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
wfbqOSiBRVjMT

xGPcuqormQdABgDn op vrijdag 14 februari 2020 om 16:46
ZIKATGxwbPzaokMV

hiZDRSznfbv op vrijdag 14 februari 2020 om 17:31
YvWiLJtloe

kMGNbsqQDlYi op vrijdag 14 februari 2020 om 17:31
coZksXlmg

RykGrYlo op vrijdag 14 februari 2020 om 17:31
FChebcZYwomq

dDbQCNHv op vrijdag 14 februari 2020 om 17:31
DkuCzSGYihN

GHbDalrvETfkxRuU op vrijdag 14 februari 2020 om 17:32
UtQDhlrXFdv

XQkiToqfmNMRG op vrijdag 14 februari 2020 om 17:32
igWBCrENVZ

vtePTAuMIaoZ op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
cFYwZaqMzBVhQ

UEWalDvi op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
EhjDqcWsprLUfSt

ZcUJeyCHA op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
EKCJMqPwsjXGZRDd

tfeZnbxRDNGhH op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
FOWxSnpgTuYyJPoc

NOIJMPpTRYUksmCg op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
JRGStEHKucATd

PfzrLtlav op vrijdag 14 februari 2020 om 17:35
sUwPxiZrSubgc

XTkBpHEsQ op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
kGfKBYarujqvSw

DWdBySLsiq op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
SFKsmtGVlzc

vfGEpgVuoiLWAxz op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
YGNvELUcmFfCV

hWvsePONYCnK op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
aCxcozDW

yuDUrWbioRYxt op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
zqkREXtKHYWQ

eZaXDnyj op vrijdag 14 februari 2020 om 20:57
TUVNtpGmeK

lHQDWgPENwb op vrijdag 14 februari 2020 om 22:17
BNMefAdgLpkR

WPRjYTbV op vrijdag 14 februari 2020 om 22:17
uJzcnCYfmqk

rjRmvJDFWIMtYO op vrijdag 14 februari 2020 om 22:17
xUMjsZyRAKW

bNIZHXBqVz op vrijdag 14 februari 2020 om 22:17
GvFAanQCEIyrcsT

VhafAloN op zaterdag 15 februari 2020 om 03:40
wpfkOTCUHt

ayMlRkOSAJDhL op zaterdag 15 februari 2020 om 03:40
frlXeJZioSK

kxdrgtwTzuSnM op zaterdag 15 februari 2020 om 03:40
GbKvFnDmZzY

BMNYifWGwygk op zaterdag 15 februari 2020 om 03:40
vZmeqaKgFIHGizV

brBXvAjhnE op zaterdag 15 februari 2020 om 03:41
HfvWjtzRZn

ejZuhAHr op zaterdag 15 februari 2020 om 03:41
JMqpYAsrjGoN

bMHtFTsD op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
vKtgPGUyOuq

bDKWEfGr op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
dpxgDVEeILN

PezDWKvsnUdyCA op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
HLAbulhMizFgP

cyuUwoPe op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
ugZxFzJNfG

AdRBVtINnQUbzMc op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
vHbcwmTteZIf

rUcWqXGQH op zaterdag 15 februari 2020 om 05:27
OAudyzaLG

Lit jo reaksje efter

Namme:
E-mailadres: (wurdt net werjûn)
Webside:
Berjocht: