Boltsjes

23-02-2011 - De maitiid komt der oan. Yn 'e lijte en yn 'e sinne binne der yntusken al sprútsjes dy't boppe de grûn komme. Yn dit ferske, in frije oersetting yn it Frysk fan dat fan Herman Broekhuizen, moat dat noch. It is geskikt foar pjutten en beukers.

Lês it folsleine berjocht

Leafde

14-02-2011 - Dizze foto mei haikû fûn ik wol geskikt op dizze dei. In prachtige Falentynsdei tawinske.

Lês it folsleine berjocht

Falentyn

07-02-2011 - Wolle jo 14 febrewaris op Falentynsdei immen bliid meitsje mei in leave winsk of in gedichtsje yn it Frysk? Fansels kin jo hjirby helpe.

Lês it folsleine berjocht