Gewoan?

28-09-2009 - Gewoanten feroarje troch de jierren hinne, dêr kinne we net foarwei. Doe't ik op skoalle wurke, rûn ik oan tsjin in feroare gewoante. Wat ik mar frjemd fûn, fûnen de famkes hiel gewoan..

Lês it folsleine berjocht

Sowieso!

08-09-2009 - 'Sowieso' is in wurd dat tsjintwurdich faak brûkt wurdt. Yn sprektaal en ek yn tekst. Yn tekst wurdt it faak ferkeard skreaun. It falt my op dat ek minsken wêr't ik it net fan ferwachtsje, it net goed brûke.

Lês it folsleine berjocht