Referinsjes

Sûnt 2008 hat Fansels foar in grut oantal klanten Fryske oersettingen fersoarge. Yn de measte gefallen gong it om fertalingen fan het Nederlânsk yn it Frysk. It gong om saaklike korrespondinsje, websiden, sollisitaasjebrieven, struibrieven, advertinsjes en brieven. Yn in inkeld gefal wie de oarspronklike taal Ingelsk, Dútsk of Frânsk. Fansels hat ek wurke oan lietteksten, gedichten, (berne-)boeken en haikûs. Ek waard in grut oantal tekstkorreksjes útfierd.

In oantal fan de klanten wêr’t Fansels fertaal- en/of korreksjewurk foar dien hat:

Fan fan Fryslân
COC Nederlân, Amsterdam
Sparta B.V., Apeldoarn
Raethuys Ljouwert
Ambulânsesoarch Fryslân, Drachten
TBWA\Busted, Amsterdam
Groningen Airport Eelde N.V.
Grote Clubactie, Tilboarch
Typotheque VOF, De Haach
Spectrum Advies & Design B.V., Putten
Sjoch ús
INEXSPOOR, Putten
Kate Schlingemann
Bluesband Skraal
M. en H. Tinge
Opera Spangea

Om klanten yn ‘e kunde komme te litten mei de fertaaltsjinsten hat Fansels ferskate lytse oersettingen (oant 50 karakters) foar partikulieren en bedriuwen fergees fersoarge.