Ljipaaisykje

27-02-2009 - Fan 1 maart oansteande ôf begjint it ljipaaisykjen wer. Tiisdei 24 febrewaris is besletten troch de rjochtbank yn Ljouwert dat it meinimmen fan aaien tastien is as in sms-registraasjesysteem brûkt wurdt.

Lês it folsleine berjocht

Fansels!

23-02-2009 - Yn it foarige blogberjocht hie 'k eins in foarbyld jaan wold fan it nij Frysk Hânwurdboek op 'e kompjûter. Alle ûngefear 70.000 wurden wurde wiidweidich behannele en ferskate wurden hawwe ek ferwizings nei wurden mei ûngefear deselde betsjutting. Hjirûnder folget in foarbyld.

Lês it folsleine berjocht

Nij Frysk Hânwurdboek

20-02-2009 - In moanne lyn is it nije Fryske Hânwurdboek útkaam. Sûnt rom trije wike bin ik de grutske besitter fan dit prachtige wurdboek.

Lês it folsleine berjocht

Falentyn

12-02-2009 - Sûnt ûngefear midden jierren njoggentich is it fieren fan Falentynsdei oerwaaid út Amearika. It is de dei dat minsken dy 't elkoar leafhawwe elkoar ekstra oandacht jouwe yn 'e foarm fan kadootsjes, blommen en boeken.

Lês it folsleine berjocht

Sprekwurden en siswizen

11-02-2009 - Fansels biedt jo de mooglikheid om ien kear yn 'e wike, op freed, in Frysk sprekwurd yn jo mailbox te ûntfangen.

Lês it folsleine berjocht