Wêr komme jo wei?

30-10-2008 - As jo jo der in lyts bytsje op talizze is it hiel goed mooglik om oan 'e hân fan 'e manier wêrop't minsken Frysk prate, út te meitsjen wêr út Fryslân minsken wei komme.

Lês it folsleine berjocht

Rein

24-10-2008 - Sa no en dan kin ik it net litte (foaral mei sok suterich wiet waar) en rymje yn de taal fan myn hert:

Lês it folsleine berjocht

Troch mear te lêzen better Frysk skriuwe

23-10-2008 - De earste wurdsjes dy't ik learde te lêzen en te skriuwen op de legere skoalle, wienen fan it Fryske lêsplankje dat begûn mei 'par-sok-pet'. It Frysk is al lang net mear de taal wêryn't je leare te lêzen, mar is yn in protte Fryske hûshâldings noch altyd dé fiertaal.

Lês it folsleine berjocht

Rie te'n ein, Carry Slee (Radeloos)

10-10-2008 - As der ynienen wat ferskrikliks bart mei syn heit, stiet Paco syn libben op 'e kop. Foaral omdat er tinkt dat it syn skuld is.

Lês it folsleine berjocht

Wolkom op it weblog fan Fansels!

07-10-2008 - Mei dit berjocht iepenje ik de webside en it weblog fan Fansels, de namme dêr't ik de kommende tiid in Frysk fertaalburo mei op 'e rails besykje te setten.

Lês it folsleine berjocht