De sulveren twicht

18-10-2011 - Ek dit jier wie der wer in gedichtewedstriid op Twitter. Elkenien koe in twicht (in twittergedicht fan 140 tekens) publisearje op syn of har eigen twitteraccount. Om mei te dwaan foar de 'sulveren twicht' moast dy gedichtetweet de hashtag 'twicht' (#twicht) meikrije.

Lês it folsleine berjocht