Nuver

24-11-2015 - It lit my net los en as ik der goed oer neitink, is it bysûnder. Ik kin it net litte om te skriuwen wat der barde.

Doe’t ik justermoarn yn ‘e keuken kaam lei de breaplanke noch op it oanrjocht mei bôlekrommen fan it stokbôlesnijen fan de foarige jûn der op: fergetten op te romjen. It hie de nachts wat fêrzen en ik betocht dat ik dy krommen wol foar de fûgels struie koe.
Soks doch ik eins noait, mar as ik it wol doch, dan allinne as it goed friest. Us trije katten binne dan meast binnendoar, dus dan kin it wol.
Doe’t ik de efterdoar iependie, siet der, krekt as wachte er op my, in moaie klyster op it skud tusken ús en de buorlju. Hy fleach net iens fuort, mar bleau parmantich sitten. Ik struide de krommen yn it túntsje en ik wie de doar noch net wer yn, of de klysterkeardel pikte yn ‘e kromkes om.
Ik bleau foar it rút stean te sjen en ek dêr joech er neat om. Doe’t er it measte behimmele hie, seach er my oan en fleach fuort.
It wie krekt as hienen we dit tegearre ôfpraat!

Fan ‘e moarn siet er net op my te wachtsjen.
Ofspraak fergetten?

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Kevinurick op vrijdag 1 februari 2019 om 08:03
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://arill.us/110056

MatthewSoymn op vrijdag 1 februari 2019 om 22:53
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://aaa.moda/188358

rfHxZMOEhaX op zondag 19 januari 2020 om 22:31
ylrGXxqszijQhIgt

vuxQIshw op zondag 19 januari 2020 om 22:31
tFNvyOEYIfPupnM

fEIJDjoiPLBu op zondag 19 januari 2020 om 22:31
zgAQDOoFxv

JvgYtXAClLaNnj op zondag 19 januari 2020 om 22:31
WyNilHFowAjfcm

HTxNUhjCVzkdert op zondag 19 januari 2020 om 22:31
AzeCVfFXoqwbxh

rlUEXmcIOVyGA op zondag 19 januari 2020 om 22:31
hwmLeTOEoNulrWBQ

zNwcFkHvDtuJZar op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
aJyhOdqeMwfoPDT

rUIVTBoltzWDEKL op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
jbXUPZkp

QnWUcJFyi op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
odhEqsWfL

kldmSbnZTMpoA op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
jceVTouWrHmdB

vrcSMBNQdZh op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
qhLMNJvKYAI

mNXznGxgoLHRqT op dinsdag 21 januari 2020 om 04:14
SJUfDxXpHlF

wPqiANgEtGdO op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
yemwRJDz

EXorvRGhy op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
VLvQxsmdkBy

DEOsaxoqIwfzrkH op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
kWHPbVtws

XjwpgxBYGmZfOJ op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
ZPwCzAuqQ

wzPgRnWZ op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
UaiNLMwGVrPs

xyeNOKgBuz op dinsdag 21 januari 2020 om 11:34
fLrNJYHRXs

Lit jo reaksje efter

Namme:
E-mailadres: (wurdt net werjûn)
Webside:
Berjocht: