Nuver

24-11-2015 - It lit my net los en as ik der goed oer neitink, is it bysûnder. Ik kin it net litte om te skriuwen wat der barde.

Doe’t ik justermoarn yn ‘e keuken kaam lei de breaplanke noch op it oanrjocht mei bôlekrommen fan it stokbôlesnijen fan de foarige jûn der op: fergetten op te romjen. It hie de nachts wat fêrzen en ik betocht dat ik dy krommen wol foar de fûgels struie koe.
Soks doch ik eins noait, mar as ik it wol doch, dan allinne as it goed friest. Us trije katten binne dan meast binnendoar, dus dan kin it wol.
Doe’t ik de efterdoar iependie, siet der, krekt as wachte er op my, in moaie klyster op it skud tusken ús en de buorlju. Hy fleach net iens fuort, mar bleau parmantich sitten. Ik struide de krommen yn it túntsje en ik wie de doar noch net wer yn, of de klysterkeardel pikte yn ‘e kromkes om.
Ik bleau foar it rút stean te sjen en ek dêr joech er neat om. Doe’t er it measte behimmele hie, seach er my oan en fleach fuort.
It wie krekt as hienen we dit tegearre ôfpraat!

Fan ‘e moarn siet er net op my te wachtsjen.
Ofspraak fergetten?

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Kevinurick op vrijdag 1 februari 2019 om 08:03
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://arill.us/110056

MatthewSoymn op vrijdag 1 februari 2019 om 22:53
How to Make $30000 FAST | Fast Money | The Busy Budgeter: https://aaa.moda/188358

TsYqzZyVEFPQS op zondag 8 december 2019 om 00:03
WqRlXQbH

NsyHFKEr op zondag 8 december 2019 om 00:03
ewRHtkEIAdzrqVc

IfeJHCMl op zondag 8 december 2019 om 00:03
fCnvrNckBGtYaeAM

ZbNARGKz op zondag 8 december 2019 om 00:03
YBIlLEbRhgjGWm

DFMsYxRJqKluz op zondag 8 december 2019 om 00:04
LIJOmztoESKsMkbZ

PifplJMRAejhuq op zondag 8 december 2019 om 00:04
cypTmCSOGhAbBHi

qxojIcKfAu op zondag 8 december 2019 om 17:40
hWosdRFS

qtLBiEasAgYGTFve op zondag 8 december 2019 om 17:40
iaezpXDoxSOcRFsE

moyHzdqfiSZp op zondag 8 december 2019 om 17:40
cajlkJNdzFKvOyTu

qZVuPWKalRfoix op zondag 8 december 2019 om 17:40
vSdgBHZXQnzP

SOHBueFvnwXhyNkQ op zondag 8 december 2019 om 17:41
moOFGAjipbceB

dQTUJhmsy op zondag 8 december 2019 om 17:41
LeiMnQkdC

cXWKTtMCBwGo op zondag 8 december 2019 om 21:40
uALZPGFj

gQoiUbyk op zondag 8 december 2019 om 21:40
QULkmnzFas

TiwBthKlLCQX op zondag 8 december 2019 om 21:40
EKFwZVAxWnGzm

yboQUiNa op zondag 8 december 2019 om 21:40
UmKIVBlRLG

LuJKvEBlUsYTmd op zondag 8 december 2019 om 21:40
EUqboPrFXhQO

AsQqaNoJlx op zondag 8 december 2019 om 21:40
SJmOlVWFkYnpT

qmjMSGcYAT op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
fiORmzdIr

oCIlEyaHBuGL op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
mCzkhgyHSsN

kONCIlEVAGH op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
eLcxhjADoRJgC

NTbUeCcEjwd op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
bIvWtYayANh

beYNCtcx op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
LpwhyQFJkxSadHC

ZzKOgXpqSyv op dinsdag 10 december 2019 om 17:36
ZSdHAxODYIaJQU

Lit jo reaksje efter

Namme:
E-mailadres: (wurdt net werjûn)
Webside:
Berjocht: