Ald en nij

31-12-2011 - Op 'e râne fan it âlde jier wol ik elkenien in tige goed en sûn nijjier tawinskje. Ek yn 2012 stiet Fansels fansels wer graach foar jo klear foar al jo oersettingen.Mei freonlike groetnis, Wopkje de Jong


Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst by dit artikel.