Hoe roppe jo in ......?

21-04-2010 - Yn dizze tiid fan yntinsive feehâlderij, grutte stâlen en in hiel soad fee, is it fansels allegearre oars wurden. Dochs fyn ik it aardich om in blogje te skriuwen oer ropwurden foar dieren. Bisten mei in namme wurde dêrmei roppen, mar de einen, de hinnen?

Lês it folsleine berjocht