Rein

24-10-2008 - Sa no en dan kin ik it net litte (foaral mei sok suterich wiet waar) en rymje yn de taal fan myn hert:

rein

rein, rein,
sûnder ein...
ik wol it eins net witte
en ek net blike litte
mar 't reint my ek yn 't moed:
'k hoopje dat it droech wurdt hjoed... 

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst by dit artikel.