Toanielstikken

In protte toanielferieningen fine it lestich om in geskikt toanielstik te finen foar in nij seizoen. Der is rom kar yn Nederlânsktalige toanielstikken, mar Frysktalige tonielselskippen fine de stap om yn it Nederlânsk te spyljen faak – terjochte – grut en sjogge dêr dan ek fan ôf.
Troch te kiezen foar de oersetting fan in Nederlânsktalich stik yn it Frysk, sil de kar foar in by jo feriening passend stik oanmerklik grutter wurde.

Foar ynformaasje en in frijbliuwende offerte foar it oersetten fan in Nederlânsktalich toanielstik, spesjaal foar jo toanielferiening, kinne jo kontakt opnimme mei Fansels.