Kryst- en nijjierswinsken

09-12-2008 - Fansels wol eltsenien in tige noflike krysttiid en in sûn en lokkich nijjier winskje. Ek yn 2009 wol ik graach jo fertaal- en korreksjewurk fersoargje.

Wopkje de JongEk wol ik hjirby eltsenien de gelegenheid jaan om krystpost te ferstjoeren mei in Fryske tekst. Dêrta binne hjirûnder in stikmannich foarbylden te finen:
  • Noflike krystdagen en in sûn en lokkich nijjier!
  • Gesellige krystdagen en in goed 2009!
  • Noflike krystdagen en (in protte) lok en seine yn it nije jier!
Foar in mear persoanlike winsk op jo krystkaart kinne jo my belje of maile. Jo winsk sil dan sa gau mooglik (fergees) oerset of korrizjearre wurde.

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

us joop op vrijdag 11 december 2009
Leuke site!