Keapje it yn 'e tiid en brûk it yn 'e need

Frysk sprekwurd wike 47

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Koop het in de tijd en gebruik het in de nood.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie in goede tijden hamstert, hoeft in mindere tijden niet krap te zitten.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 46