Twa fikse earmen is al folle, mar it stjoer sit yn 'e holle

Frysk sprekwurd wike 40

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Twee flinke armen is al veel, maar het stuur zit in het hoofd.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het is mooi dat je sterk bent, maar zonder nadenken kun je je werk niet doen.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 39 - Frysk sprekwurd wike 41 >