As elk op himsels past, rekket nimmen wei

Frysk sprekwurd wike 37

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als iedereen op zichzelf past, raakt niemand zoek.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Men moet voor zichzelf opkomen, want een ander doet het niet.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 36 - Frysk sprekwurd wike 38 >