As it net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin

Frysk sprekwurd wike 36

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Men moet van de nood een deugd maken.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 35 - Frysk sprekwurd wike 37 >