Nije hearen, nije wetten

Frysk sprekwurd wike 36

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Nieuwe heren, nieuwe wetten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Nieuwe bestuurders voeren vaak nieuwe maatregelen of gewoonten in.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 35 - Frysk sprekwurd wike 37 >