Hjoed sil de bûter jild jilde

Frysk sprekwurd wike 33

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Vandaag zal de boter geld gelden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Nu zal het gebeuren, nu krijgt de zaak zijn beslag.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

Frysk sprekwurd wike 34 >