Dêr't neat fan oan is, komt ek gjin praat fan

Frysk sprekwurd wike 25

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Waar niets van waar is, wordt ook niet over gesproken

Betsjutting yn it Nederlânsk

Waar niets van waar is, zal niet over worden geroddeld.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 24 - Frysk sprekwurd wike 26 >