It gappet wider as it byt

Frysk sprekwurd wike 21

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Het gaapt wijder dan het bijt.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Het lijkt meer dan het is.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 20 - Frysk sprekwurd wike 22 >