Der wurdt mear koal ferkocht as der boud wurdt

Frysk sprekwurd wike 21

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Er wordt meer kool verkocht dan er verbouwd wordt.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Je moet je niet voor de gek laten houden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 20 - Frysk sprekwurd wike 22 >