Dêr't ien hûn pisset, dêr pisje se allegearre

Frysk sprekwurd wike 20

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Waar één hond plast, daar plassen ze allemaal.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wanneer er iemand kwaadspreekt, komen er zeker meer.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Frysk sprekwurd wike 21 >