Dy't mei triennen siedzje, sille mei wille rispje

Frysk sprekwurd wike 15

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie met tranen zaaien, zullen met plezier oogsten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Na verdriet komen ook weer betere tijden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 14 - Frysk sprekwurd wike 16 >