De wurden binne goed, mar in hin leit aaien

Frysk sprekwurd wike 13

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

De woorden zijn goed, maar een kip legt eieren.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Praatjes vullen geen gaatjes. / Geen woorden maar daden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 12 - Frysk sprekwurd wike 14 >