Dy't fan 'e bargen net omwrotten wurde wol, moat fan 'e rûchskerne bliuwe

Frysk sprekwurd wike 12

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie door de varkens niet wil worden omgewroet, moet van de mestvaalt blijven.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie niet wil verongelukken, moet het gevaar mijden.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 11 - Frysk sprekwurd wike 13 >