Dy't bern útstjoert, kriget bern werom

Frysk sprekwurd wike 11

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie kinderen uitstuurt, krijgt kinderen terug.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie iemand iets laat doen waar hij niet geschikt voor is, krijgt geen goed werk afgeleverd.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 10 - Frysk sprekwurd wike 12 >