Sa't it knipt is, moat it ek naaid wurde

Frysk sprekwurd wike 10

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Zoals het geknipt is, moet het ook genaaid worden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Zoals het is afgesproken, moet het ook worden uitgevoerd.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 09 - Frysk sprekwurd wike 11 >