As âlde froulju op it iis komme, wol it teie

Frysk sprekwurd wike 06

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als oude vrouwen op het ijs komen, wil het dooien.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Dit wordt gezegd als ouderen zich ook op het ijs begeven.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 05 - Frysk sprekwurd wike 07 >