As hy in stoer yn 'e bûse hat, dan hat er foar in dûbeltsje toarst

Frysk sprekwurd wike 06

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Als hij een stuiver in zijn zak heeft, dan heeft hij voor een dubbeltje dorst.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Dit wordt gezegd van iemand die graag een borrel lust.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 05 - Frysk sprekwurd wike 07 >