Tusken twa stjonkende pikelhjerringen is net folle ûnderskied (moast ik der ien opite dan hie 'k de lytse leafst)

Frysk sprekwurd wike 02

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Tussen twee stinkende pekelharingen is niet veel onderscheid (moest ik er één opeten dan had ik de kleinste het liefst).

Betsjutting yn it Nederlânsk

Tussen twee deugnieten is niet veel verschil.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 01 - Frysk sprekwurd wike 03 >