Dy't mei alle minsken yn frede libje wol, moat neat sizze... en dan rêdt er it noch net

Fries spreekwoord week 18

Letterlijke vertaling Fries-Nederlands

Wie met alle mensen in vrede wil leven, moet niets zeggen... en dan lukt het nog niet.

Het nieuwe spreekwoord elke vrijdag per e-mail ontvangen?
Aanmelden

Fries spreekwoord week 19 >