Toneelstukken

22-06-2011 - Wilt u met uw toneelvereniging na de vakantie van start met een Fries toneelstuk? Hieronder vindt u een voorbeeld van een vertaald toneelstuk:

Bespotlik!

In fleurige ienakter foar fjouwer persoanen: in frou en trije manlju of twa froulju en twa manlju.

Der moat in reklamespot opnaam wurde foar in fonkeljend drankje. Under dizze opnames barre ûnferwachte dingen en de klû fan dizze ienakter is op syn minst opmerklik te neamen.

Toaniel:
Dizze ienakter kin tusken de gerdinen spile wurde. Op it toaniel stiet skean in lisstoel ûnder in fleurige parasol. Dêrneist in tafeltsje mei dêrop in prachtige cocktail yn in heech glês en in iepenteard tydskrift. Op 'e grûn neist de stoel stiet in draachbere radio en in fleske sinnebrânoalje. Tsjin dizze opstelling oer stiet in regisseursstoel.

Personaazjes:
Gerda        – Aktrise, opsichtich en seksy klaaid, tige koart broekje, koart
                    opknope blûske mei djip dekolletee
Frâns         – Regisseur, noartske ûngeduldige man, artistyk klaaid
Johan        – Nerd, ôfwêzich en yn 'e war type mei bril en net klaaid neffens de moade
Stef/Eef    – Kameraman/-frou, type gjin babbelegûchjes, spikerbroek, t-shirt

It begjin...

Foar't it doek iepengiet, hearre jo in lekker fakânsjemuzykje (ûngefear in heale minút), de radio spilet (sabeare) en it lûd wurdt stadichoan wei krekt foardat Frâns mei syn tekst begjint.

Gerda leit op de lisstoel oan har neils te fimeljen. Frâns sit earst op de regisseursstoel en giet oerein. Hy rint in pear stappen op Gerda ta en begjint tsjin har te praten. Stef stiet mei de skouderkamera klear om dit te filmjen.

Frâns: Soesto wat lokjender sjen kinne, Gerda?

Gerda: [Knipperet mei har eagen en sjocht oerdreaun leidich].

Frans: Dat is wer fiersté, leave...

Gerda: [nitelich] Jee! Hoe moat ik dán sjen?


Hoe't dit ôfrint...?
De Nederlandse tekst:

Bespottelijk!

Een vrolijke eenakter voor vier personen: een vrouw en drie mannen of twee vrouwen en twee mannen.

Er moet een reclamespot worden opgenomen voor een sprankelend drankje. Tijdens deze opnames gebeuren er onverwachte dingen en de clou van deze eenakter is op z'n minst opmerkelijk te noemen.

Toneel:
Deze eenakter kan tussen de gordijnen worden gespeeld. Op het toneel staat schuin een ligstoel onder een vrolijke parasol. Een tafeltje met daarop een prachtige cocktail in een hoog glas en een opengevouwen tijdschrift. Op de grond naast de stoel staat een draagbare radio en een flesje zonnebrandolie. Tegenover deze opstelling staat een regisseursstoel.

Personages:
Gerda        – Actrice, opzichtig en sexy gekleed, kort broekje, kort
                    opgeknoopt bloesje met diep decolleté
Frans         – Regisseur, norse ongeduldige man, artistiek gekleed
Johan        – Nerd, verstrooid type met bril en niet modieus gekleed
Stef/Eef    – Cameraman/-vrouw, type no-nonsense, spijkerbroek, t-shirt

Het begin...

Voordat het doek opengaat, hoor je een lekker vakantiemuziekje (ongeveer een halve minuut), de radio speelt (alsof) en het geluid gaat langzaam zacht net voordat Frans met z'n tekst begint.

Gerda ligt op de ligstoel aan haar nagels te frunniken. Frans zit eerst op de regisseursstoel en gaat staan. Hij loopt een paar passen naar Gerda toe en begint tegen haar te praten. Stef staat met de schoudercamera klaar om dit te filmen.

Frans: Zou je wat verleidelijker kunnen kijken, Gerda?

Gerda: [Knippert met haar ogen en kijkt overdreven verleidelijk].

Frans: Dat is weer veel té, lieve schat..

Gerda: [geïrriteerd] Jee! Hoe moet ik dán kijken?


Hoe dit afloopt...?

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.