Twa lytse wite lamkes

09-03-2010 - In mijn lagere schooltijd leerden wij het onderstaande liedje. Omdat het toen een heel aardig liedje was en, volgens mij, nog steeds is, vond ik het tijd worden – ook met het ook op het voorjaar – om het hier te plaatsen.

Toen ik een paar jaar geleden dit liedje leerde aan de kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool, waar ik toen werkte, kwamen er hele leuke reacties. Vooral sommige opa's en oma's waren opgetogen. Sommigen hadden dit liedje vroeger ook op school geleerd en waren de tekst en melodie wat vergeten. Ik heb de tekst dan ook een flink aantal keren uitgedeeld aan blije ouders en opa's en oma's, zodat ze dit liedje met hun kleinkinderen konden gaan zingen.
Ik denk dat er wel trouwe bezoekers van deze website zijn die het leuk vinden om dit liedje hier aan te treffen.


Twa lytse wite lamkes

Twa lytse wite lamkes, dy boarten by de sleat,
har mem sei: 'hjir gau berntsjes, dat komt aanst grif ferkeard'

De smoarge lamkes tochten, ús mem dy praat mar wat
Lit ús hjir mar moai boartsje, dat wetter wat soe dat

Hja sprongen en hja dûnsen en ja, it kaam ferkeard
dêr wie 't ynienen 'Hoepla', kopke-ûnder yn 'e sleat

't Ald skiep begûn te gûlen, dêr kaam de boer op ou
Hy sei: 'ik sil jim helpe, mar ik set jim gau oan 't tou'!Vertaling:

Twee kleine witte lammetjes

Twee kleine witte lammetjes, speelden bij de sloot,
hun moeder zei: 'kom gauw hier kindertjes, dat gaat straks zeker verkeerd'

De ondeugende lammetjes dachten, moeder praat maar wat
Laat ons hier maar mooi spelen, dat water wat hindert dat

Ze sprongen en ze dansten en ja, daar ging het mis
het was opeens 'Hoepla', kopje onder in de sloot

Moeder schaap begon te huilen, daar kwam de boer op af
Hij zei: 'ik zal jullie helpen, maar ik zet jullie gauw aan het touw'!

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

anke beetsma op vrijdag 26 maart 2010 om 12:06
Wat ontzettend leuk. ús mem song it froeger foar ús en ik song it wer foar myn bern. Moai dat ik it no op papier heb. Altyd as ik yn'e maitiid troch de greiden riid sjong ik it
Bedankt.

Wopkje de Jong, Fansels op vrijdag 26 maart 2010 om 12:20
Betanke foar dyn reaksje, Anke!
Der binne noch wol mear fan dy aardige Fryske ferskes fan eartiids, dy't dochs fan alle tiden binne. Ik bin fan doel om sa no en dan ien op dizze webside te setten. Asto noch suggestjes hast: graach!

Anja op donderdag 1 april 2010 om 13:02
Ik ha dit ferske froeger ek fan ús mem leard. Ik song it letter ek noch wol ris, mar der wienen net faak oaren dy't dit ek koenen. No docht bliken dat der dochs mear binne dy't it leard hawwe. Betanke en ik sil dizze side faker opsykje.

andrea op donderdag 8 april 2010 om 19:23
Foar my ek in hiel bekend ferske, mar fan de tredde en fjirde rigel hie ik nea heard.Tafallich hie ik it opskreaun om it foar myn beppesizzer te sjongen, en mei de úntbrekkende rigels is it no kompleet!

Petra op maandag 12 april 2010 om 17:19
Dit ha ik ek in protte song foar de bern. It lêste 'mar ik set jim oan it tou' bin ik wend twa kear te sjongen en dan it lêste tou as 'tou-tou-tou-tououou....'
En hoe liket it mei It fûgeltsje út de miedlannen? Kinst dat ek, Wopkje?

Wopkje de Jong, Fansels op dinsdag 13 april 2010 om 10:04
Betanke foar jimme reaksjes, Anja, Andrea en Petra!

Fan 'e wike kaam ik der efter dat de wize wêr't dit ferske op song wurdt, hjir en dêr ek noch oars is. Ik hearde it immen folslein oars sjongen. Ek moai, hear!

Petra: It 'fûgeltsje út 'e miedlannen' ken ik wol. Ik moat der earst noch in nachtsje oer sliepe hoe't it ek krekt wer is, mar dat kin ik fansels hjir ek noch wolris pleatse.

Kensto it ferske 'Moarns ier en betiid as it skimerich is' ek? It giet oer boeren dy't melke sille. Ik wit in protte ferskes mar heal. Spitich!

Aaltje Blom op vrijdag 23 april 2010 om 08:06
Bedankt foar it ferske fan de lytse lamkes, ik wie de lêste rigel kwyt.
It fûgeltsje kin ik wol

Der kaam in fûgeltsje an fleanen, ût de miedlannen wei
Der is Heit oan et meanen seit fan him us goeddei.
Mem dy jouwt oan it bistje wer in boadskip werom
Ik sil gau sjen en meitsje dat ik mei kofje kom

Wopkje de Jong, Fansels op vrijdag 23 april 2010 om 14:50
Tank foar dyn berjochtsje, Aaltje.

It aardige fan ferskes dy't net yn boekjes te finen binne, is dat elk it wer oars sjongt. Petra (fan de reaksje hjirboppe) sjongt it oars as ik it sjong. Ik haw ús mem en myn suster ek noch efkes frege. Wy komme mei ús trijen ta it folgende (it ferske is noch twa rigels langer dan datsto it hast).

Der komt in fûgeltsje oan fleanen út 'e miedlannen wei
Dêr is heit oan it meanen, 'k sis fan him jim goe'ndei
Mem dy jout oan it bistke gau in boadskip werom
'Ik sil daliks wol meitsje dat ik mei kofje kom
Mar myn twa lytse pykjes dy moatte ek mei
Dy lizze te sliepen, wol in gat yn 'e dei'

Ik bin benijd oft der minsken binne dy't it nóch oars sjonge.

Roely de Haan-Beintema op maandag 10 mei 2010 om 20:00
Wopkje , Ik bin no ek efkes nei dyn weblog west en die ek efkes besjûn. Leuke ferskes op die side. EEn prachtige side fan Fansels.nl.Groetnis Roely

Aukje-Tjitske op vrijdag 16 juli 2010 om 12:44
Goeie, Wopkje en oaren,

It is faaks wat mosterd nei it iten, mar dochs noch efkes in reaksje op sokke aardige Fryske ferskes. Myn dochter (no 4 moanne âld) wol ik graach (at se âlder is) wat Fryske ferskes leare. Ik haw it boekje 'Hop hop hynke' kocht by de Afûk, mar ik wit fan in tal ferskes de melodij net. Wit ien fan jim dy faaks? Of wit ien fan jim hoe't ik oan melodijen fan Fryske ferskes komme kin (boppesteande bygelyks)?

In soad tank!

Aukje-Tjitske

Wopkje de Jong, fansels op maandag 19 juli 2010 om 13:28
Bêste Aukje-Tjitske (en ek de oaren),

It is de bedoeling dat ik ynkoarten in oantal Fryske ferskes, wêrûnder it ferske fan de wite lamkes, op noateskrift yn myn besit krije sil.
Ik kom hjir op werom.

Freonlike groetnis,
Wopkje


margriet van schepen op woensdag 30 maart 2011 om 16:33
Wat in mooi ferske!
Ik sykje ek noch: In fugeltsje krûpte yn 'e klomp, de klomp fan pake Sake, hy boude in nêst dy lytse gút en brette njoggen aikes út en pake koe de klomp net oan ens.
Wa wit hoe't it fierder giet? Graach reaksjes.

Rinske Vogel op woensdag 31 augustus 2011 om 10:14
Ik ha it lykas hjir ûnder stiet leard al fan ús beppe, mar wit it lêste ferske net mear.

Twa leave lytse lamkes dy boarten by de sleat
de mem sei wês foarsichtich
oars komt it grif ferkeard, oars komt it grif ferkeard

De lyste lamkes tochten
ús mem dy seit mar wat
wy meie dochs wol boartsje
wat wetter, wat soe dat, wat wetter wat soe dat

en dan komt der noch in ferske en dat wit ik net mear.

Jimme wol? Ik soe it hiel graach alhiel mei myn beppesizzers sjonge wolle!

Jitske op woensdag 30 november 2011 om 22:08
Jaaa, dit ferske kin ik ek noch. Ik wie de tekst kwyt. No ha ik dy wer fûn, mar no wit ik de wize net mear...

Henny op woensdag 2 oktober 2013 om 14:28
Heb je het deuntje er ook van. Ik heb m geleerd met "twa leave lytse lamkes"

Wopkje de Jong op vrijdag 4 oktober 2013 om 09:26
Ik weet de wijs wel, maar heb hem niet 'op noten'. We kunnen bellen, dan kan ik het je voorzingen.

Maaike op zaterdag 28 juni 2014 om 09:10
Zijn er nog meer coupletten van Der komt een fugel oanfleanen

Froukje op maandag 4 mei 2015 om 13:02
Wie kent het Friese kinderliedje, dat begint met de regel......
Foar de skoalle doarren stjit een beuker, mei de beide hantjes yn de bûs.

Weet iemand hoe de tekst verder gaat, mijn moeder zong dit altijd

Bruinsma op zaterdag 16 mei 2015 om 14:26
Nostalgie. Herinneringen aan ouderlijk huis. Erg leuk

Wopkje de Jong op maandag 18 mei 2015 om 07:23
Tankewol Bruinsma!

Froukje de Vries op woensdag 29 juli 2015 om 11:05
Wa ken dit ferske dêr't it lêste stikje sa fan giet.......
Oer de griene greiden blaast in kowesnút, elfen en kabouters jimme feest is út.
Ik kin allinnich dit noch mar betinke, haw it eartiids leard op de beukerskoalle fan Boarnburgum fan juffer De Wit.

Wopkje de Jong op donderdag 30 juli 2015 om 14:10
It soe moai wêze as we dit ferske boppe wetter krigen. Sels ken ik it net. Mar efkes ôfwachtsje..

Wopkje de Jong op maandag 16 november 2015 om 09:32
Noch efkes oer it fûgeltsje út de miedlannen:
Yn it boekje 'Opsizferskes' fan W.L. Zylstra stiet it sa
(de stavering wie âld, dy haw ik oanpast):

De lytse boadskipper

Komt in fûgeltsje oanfleanen
Ut de miedlannen wei
Dêr is heit oan it meanen,
Seit fan him ús goendei!

Mem dy jout oan dat dierke
No in boadskip werom:
Ik sil dalik wol meitsje,
Dat ik mei kofje kom.

Mar myn twa lytse pykjes
Dy moatte ek mei,
Mar dy lizze te sliepen
Wol in gat yn 'e dei!