Het Fries Volkslied

06-04-2009 - Het Fries Volkslied kunnen we bij verscheidene evenementen en festiviteiten in Fryslân horen. Fryslân was de eerste provincie met een eigen volkslied en het heeft zelfs een semi-officiële status. Het klinkt bijvoorbeeld voorafgaand aan elke voetbalwedstrijd van SC Heerenveen. Ook wordt het vaak gezongen tot besluit van een uitvoering van zang, muziek of toneel.

Het lied 'de âlde Friezen' (de oude Friezen) is geschreven door dokter-schrijver Eeltsje Halbertsma uit Grou. In 1829 verscheen de tekst van dit lied voor het eerst in 'de Lapekoer fan Gabe Skroar' (de Lappenmand van Gabe Kleermaker), een boekje met gedichten en proza. In 1875 werd het voor het eerst gezongen op de melodie van het Duitse lied 'Vom hoh'n Olymp herab' van Heinrich Schnoor, bij de herdenking van Eeltsje Halbertsma.

Mee op aandringen van Piter Jelles Troelstra werd dit lied in dat jaar het Fries Volkslied. De verkorte bewerking van Jacobus van Loon uit 1876 wordt vandaag de dag nog altijd gebruikt.

Hieronder volgt de complete tekst (en de vertaling).


It Frysk Folksliet

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d' ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.

Refrein:
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy 't Friezen oan har lân ferbûn.

Refrein

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.

Refrein

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!

Refrein


Vertaling:

Fries bloed kom in beweging
Bruis, kook, en bons door onze aderen!
Kom op! Wij bezingen het beste land van de aarde,
Het Friese land vol eer en roem

Refrein:
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!
Klink dan en daver ver in het rond
Jouw oude eer, o Friese grond!

Hoe ook door overmacht, nood en zee bedreigd,
Oeroude lieve Friese grond,
Nooit werd die vaste, taaie band verbroken,
Die Friezen aan hun land verbond.

Refrein

Buigen was hen vreemd, zo hield het oude volk in ere
Zijn naam en taal, zijn vrijheidszin;
Zijn woord was wet, rechtdoorzee en trouw zijn leer,
En dwang, van wie dan ook, stond het tegen.

Refrein

Doorluchtig volk van deze oude naam,
Wees altijd trots op die ouderdom!
Blijf eeuwig van die grijze, hoge stam,
Een groene, een krachtige bloeiende loot!

Refrein

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Klaas Bergsma op zondag 19 november 2017 om 11:08
Geweldig mooi

P.M. Pieterse op zondag 24 december 2017 om 11:08
Goedemorgen lezer, mijn bijdrage is niet direct een recensie op het volkslied. Ik ben op zoek naar het boek waarin de tekst van dit lied voor het eerst is verschenen: 'de Lapekoer fan Gabe Skroar'. Kan iemand mij meer vertellen of - en zo ja waar - dit boek verkrijgbaar is? Ik zoek dit boek naar aanleiding van de geboorte van mijn kleinzoon Gabe maar ook voor mijn schoonvader (91) die zich nog heel goed kan herinneren dat hij dagelijkse een bijdrage van "Gabe Skroar" kon lezen in de Leeuwarder Courant (?). Bedankt alvast.

Wopkje de Jong op zondag 24 december 2017 om 15:47
Beste mijnheer Pieterse,
Als ik zelf een oud boek zoek, kijk ik op Boekwinkeltjes.nl. Ik heb daar al even voor u gezocht, maar daar is het op dit moment niet te koop.
Misschien is een oproep op Marktplaats onder de rubriek 'gezocht' een optie?
Veel succes bij het vinden van dit boek.