Fansels!

23-02-2009 - In het vorige blogbericht had ik eigenlijk een voorbeeld willen geven van het nieuwe Friese handwoordenboek op de computer. Alle ongeveer 70.000 woorden worden uitgebreid behandeld en in het Fries beschreven. Ook hebben heel veel woorden een verwijzing naar een woord met ongeveer dezelfde betekenis. Hieronder volgt een voorbeeld.

wurd (woord)

fan’sels - bywurd & útropwurd [fɔⁿsɛls], [fəsɛls] (bijwoord & uitroep, met de fonetische uitspraak)

betsjutting (betekenis)

1. sûnder help of oarsaak fan bûten ôf, spontaan (zonder hulp of oorzaak van buiten af, spontaan)
2. gjin taljochting nedich hawwend, sa't men wol begripe kin (geen toelichting nodig hebbend, zoals men wel kan begrijpen)
3. <útropwurd> jawis ( jazeker)

idioom + foarbylden (idioom + voorbeelden)

giest mei? fansels! (ga je mee? ... )
jawis (jazeker)

hy wie poer fansels (hij was razend ... )
hy wie poer, dat kinst wol begripe (hij was razend, dat kun je wel begrijpen)

dat sprekt fansels (dat spreekt ... )
dat is logysk, dat kin net oars, dat seit himsels (dat is logisch, dat kan niet anders, dat spreekt voor zich)

sprekwurden

fansels komt neat (oars net as lang hier en grouwe luzen) (... komt niks (anders niets dan lang haar en dikke luizen)
alles hat in oarsaak (alles heeft een oorzaak)

de man de broek en de frou/it wiif de pels, dan geane de dingen meast fansels (de man de broek en de vrouw de pels, dan gaan de dingen meestal ... )
elk moat him by syn eigen wurk hâlde (ieder moet zich bij z'n eigen werk houden)

Lês dizze blog yn it Frysk

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Laat je reactie achter

Naam:
E-mailadres: (wordt niet weergegeven)
Website:
Bericht: