Staveringswurden

24-05-2011 - Elke taal hat syn eigen staveringswurden. It Frysk ek, fansels. Dit is wol in handich listke om te bewarjen. Wa wit komt it noch ris fan pas.

Boarne: Ljouwerter Krante

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Der binne noch gjin reaksjes pleatst by dit artikel.