It moaiste wurd

21-06-2009 - Foar 2009 wurdt it moaiste Noardfryske wurd socht. Jo kinne jo moaiste Fryske wurd dat jo betinke kinne ûnderoan dit weblog pleatse.

De ôfdieling 'Sprache und Literatur' fan it Nordfriisk Instituut yn Bredstedt (Dútslân) ropt alle Noardfriezen op om mei it moaiste Fryske wurd fan 2009 te kommen. Moai kin in soad betsjutte, mar it kin ek in wurd wêze dat moai klinkt, of dat moaie oantinkens of tinzen opropt. It kin ek in wurd wêze dat dreech oer te setten is yn it oare taal.

Wy sitte hjir yn in hiel oar taalgebiet (Westerlauwersk Frysk), mar ik soe it tige aardich fine dat jo jo moaiste wurd hjir op dit weblog efterlieten by de reaksjes.

Mochten jo net alhiel wis wêze fan de skriuwwize fan jo moaiste wurd, klik dan hjir en Fansels lost dit foar jo op.

Alfêst tige tank! 

Lees deze blog in het Nederlands

Reaksjes

Behe op zondag 21 juni 2009 om 18:23
Noflik

himp op woensdag 1 juli 2009 om 10:58
tútsjeboartsje

afke lourens op donderdag 16 juli 2009 om 09:28
fernuverje

Rixt op woensdag 19 augustus 2009 om 19:35
Romperke

Behe op dinsdag 15 september 2009 om 21:12
Hjir noch in rychje wurden:

skruten, langstme, smûk, stoareagje, rydboskje, faam, mem,