De hazze en de slak hawwe op deselde dei nijjier

Frysk sprekwurd wike 53

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

De haas en de slak hebben op dezelfde dag nieuwjaar.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Of je nu snel of langzaam te werk gaat, het resultaat is hetzelfde.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 52