Wa't yn 'e turf arbeidet, hoecht net yn 'e kjeld te sitten

Frysk sprekwurd wike 49

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie in de turf werkt, hoeft niet in de kou te zitten.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Als je dicht bij de bron zit, heb je geen gebrek.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 48