In jurk wurdt in fodde, mar in keal wurdt in ko

Frysk sprekwurd wike 48

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een jurk wordt een vod, maar een kalf wordt een koe.

Betsjutting yn it Nederlânsk

De ene zaak geeft geen winst of voordeel, de andere wel.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 47 - Frysk sprekwurd wike 49 >