Dy't in oar swart meitsje wol, krijt sels swarte hannen

Frysk sprekwurd wike 48

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie een ander zwart wil maken, krijgt zelf zwarte handen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Wie kwaadspreekt van een ander, spreekt kwaad van zichzelf.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 47 - Frysk sprekwurd wike 49 >