Immen de wurden mei de knyptange ta de hals úthelje moatte

Frysk sprekwurd wike 47

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Iemand de woorden met de nijptang de keel uit moeten halen.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Grote moeite doen iemand te laten praten die wel kan, maar niet wil.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 46 - Frysk sprekwurd wike 48 >