In wrak tsjil yn 'e wein makket altyd it measte gerattel

Frysk sprekwurd wike 46

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Een zwak wiel in de wagen maakt altijd het meeste geratel.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Mensen zonder verstand van zaken zorgen dat ze gehoord worden.

Betsjutting yn it Nederlânsk

Holle vaten klinken het hardst.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

< Frysk sprekwurd wike 45 - Frysk sprekwurd wike 47 >