Dy't oer de hûn komt, komt ek oer de sturt

Frysk sprekwurd wike 46

Oersetting Frysk-Nederlânsk, letterlik

Wie over de hond komt, komt ook over de staart

Betsjutting yn it Nederlânsk

Als de grote kosten van een zaak rond komen, komt het met de kleine ook wel voorelkaar.

It nije sprekwurd alle freeds yn jo e-mail ûntfange?
Oanmelde

Sprekwurd diele

< Frysk sprekwurd wike 45 - Frysk sprekwurd wike 47 >